Zdrowie psychiczne

Pracownicy Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej wciąż podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W ostatnim czasie otrzymaliśmy certyfikat dotyczący podstawowego kursu profilaktyki zdrowia psychicznego.
Wąbrzeskie Centrum jest realizatorem Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 dla Gminy Miasto Wąbrzeźno.
Główne zadania programu to:
– promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
– zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
– kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
Działania zapobiegawcze w zakresie zdrowia psychicznego podejmowane są przed wszystkim do dzieci, młodzieży, osób starszych.
W celu realizacji w/w zadań Wąbrzeskie Centrum zapewnia bezpłatne dyżury psychologa, mediatora rodzinnego, prawnika, przedstawiciela Fundacji Dies Mei, który świadczy bezpłatną pomoc ofiarom przestępstw, ich rodzinom i świadkom. Na co dzień w placówce działa Punkt Konsultacyjny dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy.
Przy Wąbrzeskim Centrum w ciągu roku szkolnego działa również Świetlica Socjoterapeutyczna.
Ponadto zajmujemy się terapią RSA Biofeedback, są to zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci, które mają problemy z koncentracją, agresją, niską samooceną, nadpobudliwością.
Zapraszamy!
tel.: 56 687 15 35, ul. 1 – go Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.

certyfikat