Zespół interdyscyplinarny

Według Ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(…) (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010r.)

Art. 9b.1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodziniej.

2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności przez:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinią

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Cel
Celem działania Zespołu jest skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Wąbrzeźno

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo
i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresaci
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,

 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.)

 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,

 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,

 • Rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,

 • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,

 • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,

 • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,

 • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.

Zadanie
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

 Ingerencja
Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,

 • Prośbę dziecka,

 • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,

 • Informacje uzyskane z placówek oświatowych,

 • Informacje od innych służb np.(urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).