Statut

STATUT

WĄBRZESKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI, TERAPII I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozdział I  Postanowienia ogólne

§ 1

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wąbrzeźno nie posiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie uchwały Nr XLI/305/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r.

§ 2

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawnych.

§ 3

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej  ma swoją siedzibę w Wąbrzeźnie.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad działalnością Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej  sprawuje Burmistrz Wąbrzeźna.

§ 5

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej może używać nazwy zwyczajowo przyjętej – „Wąbrzeskie Centrum”.

§ 6

Ilekroć jest mowa o:

1.      Wąbrzeskim Centrum – należy przez to rozumieć Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej.

2.      Dyrektorze Wąbrzeskiego Centrum  – należy przez to rozumieć Dyrektora Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej.

3.      Programie – należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

4.      Ustawach  – należy przez to rozumieć ustawy:

1) ustawę z dnia  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia z dnia 29 lipca 2005 r.;

3) ustawę  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia  29 lipca 2005 r.;

4) ustawę z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw;

5) ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;

6) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

§ 7

Wąbrzeskie Centrum  działa na terenie Miasta Wąbrzeźno.
Wąbrzeskie Centrum może rozszerzyć obszar działania po zawarciu porozumień Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział II Cel i przedmiot działania

§ 8

Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań własnych Miasta Wąbrzeźno w zakresie zadań pomocy społecznej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmu,  narkomanii, przemocy rodzinie, jak również  integracji społecznej, rozwoju dyspozycji indywidualnych i społecznych.

§ 9

Celem i przedmiotem działania Centrum w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest w szczególności:

1)        integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)        opieki nad  rodziną i dzieckiem , w tym prowadzenie placówek terapeutycznych,

wsparcia dziennego  i ognisk  wychowawczych;

3)        koordynacja  gminnego systemu profilaktyki, opieki nad dzieckiem i rodziną;

4)        realizacja innych zdań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy;

5)        współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami

wyznaniowymi.

§10

Celem i przedmiotem działania Centrum w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień jest w szczególności:

1)      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób   zagrożonych uzależnieniem, w tym:

a)    realizowanie programów pomocy i wsparcia,

b)   prowadzenie grup terapeutycznych, wsparcia i psychoedukacyjnych,

c)    motywowanie do podjęcia zmiany zachowań lub podjęcia stosownego leczenia,

d)   integracja społeczna osób  zagrożonych uzależnieniem poprzez współpracę

z organizacjami samopomocowymi i innymi placówkami działającymi na rzecz

rozwiązywania problemów uzależnień;

2)      udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy zagrożenia uzależnieniem, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności:

a)    realizacja programów profilaktycznych w szkołach wśród uczniów, nauczycieli   i   rodziców,

b)   działania w ramach integralnej profilaktyki, głównie udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

4)      współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,  kościołami i związkami wyznaniowymi zajmującymi się problematyką uzależnień z placówkami oświatowymi i samorządami gminnymi.

§ 11

Celem i przedmiotem działania Centrum w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest w szczególności:

1)        koordynacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar

przemocy w rodzinie;

2)        prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych

przemocą w rodzinie;

3)        prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

4)        udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

5)        współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowym, kościołami

i związkami wyznaniowymi, zajmującymi, się problematyką przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

§ 12

Celem i przedmiotem działania Centrum w zakresie integracji społecznej jest w szczególności:

1)        działania o charakterze samopomocowym, wspierającym i integracyjnym

w  społeczności lokalnej    w pełnieniu ról społecznych w miejscu nauki, pracy,

zamieszkania lub pobytu;

2)        kształtowanie postaw i umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych

poprzez działania zwiększające kompetencje życiowe;

3)        rozwój dyspozycji indywidualnych i społecznych w szczególności: poznawczych,

wolitywnych, twórczych;

4)        promowanie dojrzałej wolności zmierzającej do poprawy jakości życia poprzez:

kształtowanie dojrzałych postaw i zachowań wobec życia, promowanie  i

porządkowanie bogactwa pragnień i aspiracji;

5)        promowanie zmian funkcjonowania w różnych obszarach życiowych poprzez:

rozwijanie podstawowych elementów komunikacji międzyludzkiej, rozwijanie

zdolności twórczych, umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych oraz

rozpoznawanie zagrożeń;

6)        promocja i organizacja wolontariatu;

7)        organizowanie zajęć i  imprez o charakterze integracyjno- profilaktycznym,

survivalowym,

8)        organizowanie i prowadzenie obozów, wycieczek, kolonii, turnusów integracyjno-

profilaktycznych i  treningowo- szkoleniowych;

9)        organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, kursów, prelekcji,

wystaw i plenerów oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,

10)    współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,

kościołami i związkami wyznaniowymi zajmującymi się integracją społeczną.

Rozdział III  Zarządzanie Wąbrzeskim Centrum

§ 13

1. Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum kieruje jego działalnością, reprezentuje je na zewnątrz, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez

Burmistrza Wąbrzeźna.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda

Burmistrza Wąbrzeźna.

3. Dyrektor wobec pracowników wykonuje czynności w imieniu Wąbrzeskiego Centrum.

§ 14

Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wąbrzeźna, który wykonuje wobec niego czynności z zakresu praca pracy.

§ 15

Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie wewnętrznego funkcjonowania Wąbrzeskiego Centrum.

§ 16

Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

§ 17

Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Wąbrzeźna.

§ 18

Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum w zakresie swych czynności służbowych realizuje zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 19

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a)  tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,

b)  prowadzenie działalności Wąbrzeskiego Centrum zgodnie z niniejszym statutem i

obowiązującymi przepisami,

c)  dbałość o mienie Wąbrzeskiego Centrum  i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz

środkami określonymi w planie finansowym – z uwzględnieniem zasad gospodarności i

efektywności wydatkowania środków – a także ponoszenia odpowiedzialności za

prawidłowe ich wykorzystanie,

e)     zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Wąbrzeskiego Centrum.

§ 20

W czasie nieobecności Dyrektora Wąbrzeskiego Centrum jego uprawnienia i obowiązki  wyznaczony przez niego pracownik.

Rozdział IV  Struktura organizacyjna

§  21

Strukturę organizacyjną i zasady działania Wąbrzeskiego Centrum określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, po uprzednim jego zaakceptowaniu przez Burmistrza Wąbrzeźna.

§ 22

W strukturze organizacyjnej  Wąbrzeskiego Centrum  funkcjonują  następujące komórki organizacyjne:

1)            Dział Konsultacyjno – Profilaktyczno- Integracyjny;

2)            Dział Organizacyjno – Ekonomiczny;

3)            Świetlica Socjoterapeutyczna,

4)            Punkty Konsultacyjne;

5)            Punkt Koordynacji Wolontariatem

6)            Świetlica dla dzieci

Rozdział V Gospodarka finansowa

§ 23

Gospodarka finansowa Wąbrzeskiego Centrum prowadzona jest w formie jednostki

budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.  Wąbrzeskie Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia

oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami

efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zawierający plan

dochodów i wydatków.

4. Wąbrzeskie Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy

a uzyskane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

5. Wąbrzeskie Centrum posiada w trwałym zarządzie mienie komunalne gminy określone

uchwałą o utworzeniu Centrum.

6. Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum odpowiada za gospodarkę finansową jednostki.

7. Nadzór merytoryczny i finansowy prowadzi Burmistrza Wąbrzeźna.

Rozdział VI Postanowienie końcowe

§24

Statut Centrum uchwala i zmienia Rada Miejska w Wąbrzeźnie.

§25

Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.