Pani Zima

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej ogłasza konkurs plastyczny pt. „Pani Zima”

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do twórczych działań, rozwijania wyobraźni i zainteresowań plastycznych oraz nauczenie zdrowej rywalizacji.

WARUNKI KONKURSU:
1.    Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
2.    Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie grupy wiekowe 3-4 i 5-6 lat.
3.    Format pracy maksymalnie A3
4.    Technika wykonania prac – dowolna.
5.    Prace powinny być dokładnie podpisane według niniejszego wzoru :
– imię i nazwisko dziecka
– rok urodzenia dziecka
– tytuł pracy
– adres i telefon placówki
– nazwisko opiekuna grupy
6.    Prace należy składać w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 21.02.2011.
7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 14.03.2011, podczas uroczystego wernisażu w placówce organizatora. O dokładnej dacie poinformujemy poszczególne placówki pisemnie.
8.     Dla laureatów organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
9.     Dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod nr telefonu 56 687-15-35 WCPTiIS.