Oferta

Oferta Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki  Terapii i Integracji Społecznej

WCPTiIS jest jednostką organizacyjną a przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony zdrowia psychicznego.

Do głównych zadań WCPTiIS należy podejmowanie działań w zakresie:
– profilaktyki
– rozwiązywania problemów alkoholowych,
– zapobiegania narkomanii
– zapobiegania przemocy w rodzinie

W WCPTiIS działa:
– Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi
– Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
– Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej
– Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży
– Punkt Koordynacji Wolontariatem „Serce dla serca”
– Grupa AA mityng w każdy piątek o godzinie 18.00

Prowadzone są spotkania w różnego rodzaju grupach np.:
– grupa edukacyjna dla dorosłych osób z problemem uzależnień
– grupa edukacyjna dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem, narkotykami lub innymi środkami psychoaktywnymi
– grupa edukacyjna dla rodzin z problemem uzależnień
– grupa wsparcia dla rodziców przejawiających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
– grupa wsparcia dla osób mających w rodzinie osobę nadużywającą alkoholu.

Istnieje możliwość uczestniczenia w innych grupach wsparcia w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Zajęcia w grupach edukacyjnych proponowane są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Zapraszamy do WCPTiIS przy ul.1 Maja 46, w Wąbrzeźnie tel.0566871535 , wcptis@wp.pl
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
Pracownicy WCPTiIS