Fundacja DIES MEI

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej dnia 01.04.2019 r. zawarło porozumienie z Fundacją „DIES MEI” z siedzibą w Pabianicach.
Do dnia 31.12.2021 r. w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum w każdy poniedziałek od 11.00 do 15.00 odbywają się dyżury reprezentanta fundacji, który ma za zadanie świadczyć pomoc ofiarom przestępstw, ich rodzinom i świadkom, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Fundacja zajmuje się przede wszystkim:
– organizowaniem i finansowaniem pomocy udzielanej przed osobę pierwszego kontaktu,
– organizowaniem i finansowaniem pomocy prawnej,
– pokrywaniem kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
– pokrywaniem kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
– pokrywaniem kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
– organizowaniem i finansowaniem kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywaniem kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– pokrywaniem kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– usługą dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
– pokrywaniem kosztów żywności lub bonów żywieniowych,
– finansowaniem kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
– finansowaniem kosztów wyjazdu: osoby uprawnionej wraz z małoletnim, na którym sprawuje pieczę bądź też uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 56 687 15 35 bądź w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1 – go Maja 46.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.