Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej ogłasza nawiązujący do ogólnopolskiej kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki konkurs on – line pt.                                                                     ” Używkom mówimy NIE!”.

1. Konkurs organizowany przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej realizowany jest w ramach wyżej wymienionej kampanii i  przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających na zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej.

2. Cele konkursu:

– uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia związane są z zachowaniami ryzykownymi

– promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów

– kształtowanie i umacnianie postaw asertywnych wobec zagrożeń związanych z używkami

– wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

– rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych

– usprawnianie właściwych form współpracy między dziećmi

3. Szczegóły techniczne:

– warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu.

– dopuszcza się prace indywidualne i  grupowe (max. 3 osoby)
– uczniowie wykonują prace z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej

– format pracy nie mniejszy niż A4!
– prace mogą zawierać adekwatne do tematyki konkursu hasła, wiersze, rymowanki etc.
– każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem
– przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora

– prace nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone

4. Zasady oceny prac:

– prace zostaną wyłonione przez jury najpóźniej do 7 dni od momentu zakończenia terminu  składania prac

– jury po wytypowaniu nagrodzonych prac powiadomi dzieci i ich rodziców o roztrzygnięciu konkursu telefonicznie

– odbiór nagród odbędzie się w ustalonym wcześniej terminie

5. Ocenie podlegać będzie:

 – czytelność przekazu

–  pomysłowość i kreatywność
–  staranność wykonania
–  walory edukacyjne

6. Zgłoszenie do konkursu
– zdjęcie pracy wraz z załącznikami należy przesłać mailowo na adres: winiarska@wabrzeskiecentrum.pl lub iwisniewska@wabrzeskiecentrum.pl bądź za pomocą aplikacji Messenger do wychowawców świetlicy.
– prosimy uczestników o zachowanie oryginału plakatu

– termin składania prac wraz z załącznikami upływa 30 listopada 2020r.

7. O dokładnym terminie odebrania nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora.

8. Dla autorów najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody plastyczne.

                                                           ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 

 Zał.1

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie organizowanym przez Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

Imię i nazwisko rodzica

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie organizowanym przez Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej www.wabrzeskiecentrum.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook i stronie Urzędu Miasta Wąbrzeźno www.wabrzezno.com

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz jego pracy w celu promocji wydarzenia jakim jest konkurs.

                                                                   ……………………………………

                                                                             Podpis  rodzica

Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba Centrum to ul. 1 maja 46, 87-200 Wąbrzeźno. Inspektorem danych osobowych jest p. Tomaszem Sulińskim, kontakt za pomocą adresu iod@wabrzeskiecentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Państwa dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art.6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO.

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z którymi Centrum współpracuje w zakresie promocji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przeprowadzenia konkursy, nie później jednak niż do 31 lipca 2020 r.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.